Мебели Виденов |

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА „Откриване на нов магазин във Пловдив”

 

 • (1) Организатор на Томболата и Официални правила
 • 1.1. Организатор на томболата „Откриване на нов магазин във Пловдив” („Томболата”) Мебели Виденов ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. Ягода 6 („Организаторът”).
 • 1.2. Поводът за организиране на Томболата е откриване на нов Магазин на Организатора във гр. Пловдив, находящ се на бул. Цариградско шосе 78
 • 1.3. Настоящите официални правила („Официалните правила”) са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Томболата и общодостъпни на videnv.bg през целия период на Томболата.
 • 1.4. Организаторът може да променя Официалните правила, като промените влизат в сила след общодостъпното им оповестяване им на www.videnov.bg
 • 1.5. Организаторът може да прекрати Томболата в случай на, форсмажорни обстоятелства непреодолима сила,“локдаун“ или затваряне на търговския обект на Организатора с Акт/Заповед на Държавен или Общински орган предвид на обявената в страната или конкретна община извънредна епидемична обстановка, която прави по-нататъшното провеждане на Томболата невъзможно.   
 • (2) Териториален обхват 
 • 2.1. Томболата се организира и провежда на адрес на новооткрития магазин на Организатор в гр. Пловдив, находящ се на бул. Цариградско шосе 78
 • (3) Период на участие
 • 3.1. Периодът, в който може да се участва в Томболата, започва в 10:00 ч. на 01.10.2021 г. и приключва в 20:00ч. на 30.10.2021 г.
 • (4) Право на участие
 • 4.1. Право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към датата на своето участие.
 • 4.2. В Томболата нямат право да участват служители на Организатора, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
 • (5) Механизъм на участие
 • 5.1. За да участва в Томболата, всеки участник трябва да изпълни следните условия:
 • 5.2. в периода на участие да направи поне една поръчка на стойност 50лв. /петдесет лева/ или над 50лв. /петдесет лева/ в магазина на гр. Пловдив, находящ се на бул. Цариградско шосе 78

За всяка поръчка за 50 и над 50 лв. участникът ще получи талон за участие от служител в магазина, в който да попълни следните свои данни: Име и фамилия, телефон, номер на поръчка и подпис;

попълненият и подписан талон за участие може да пусне в специална урна в магазина.

Няма ограничение в броя талони, с които даден участник може да участва в Томболата.


 • (6) Награди
 • 6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Томболата, са следните:

6.1.1. малки награди: 10 броя карти-ваучер Виденов за пазаруване в магазините на Организатора, всяка на стойност от BGN 100 (сто лева), като описание на тази награда и условията, при които тя може да бъде използвана, могат да бъдат намерени на https://videnov.bg/voucher или на 0892 90 90 92;


 • 6.1.2. голяма награда: 1 брой Разтегателен диван , тъмно зелен :  Микеланджело 
 • 6.2. Не се допуска замяната на награда с нейната парична равностойност.
 • 6.3. Ако поръчката на участника бъде анулирана по време на Томболата, той губи своето право да участва в тегленето на наградите.
 • 6.4. Голямата награда представлява непаричен доход, облагаем с окончателен данък по реда на чл. 38(14) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 • (7) Определяне на печелившите
 • 7.1. Всички печеливши ще бъдат определени на случаен принцип на 03.11.2021. г. чрез тегленето на томбола в присъствието на нотариус в магазина на Мебели Виденов ЕООД в гр. Пловдив, находящ се на бул. Цариградско шосе 78. В деня на тегленето Организаторът изтегля и  резервни печеливши в случай на нужда – 3-ма резервни печеливши за голямата таграда и 5 резервни печеливши за малките награди.
 • 7.2. Участник може да спечели най-много една награда независимо от броя талони, с които участва в тегленето на томболата.
 • 7.3. В срок до 10.11.2021 Организаторът ще се свърже с печелившите, за да ги уведоми за спечелената от тях награда.
 • 7.4. Ако в посочения срок Организаторът не успее да се свърже с печеливш поради причини, за които Организаторът не отговаря (като например, грешно попълнени данни, липса на отговор или обратна връзка от страна на печелившия и др.), този печеливш губи правото си на награда. В подобен случай на нужда правото да на такава наградата се поражда за резервните печеливши по реда на тяхното изтегляне, като процедурата по свързване се повтаря по същия начин 
 • 7.5. Имената на всички печеливши се обявяват в сайта на Организатора www.videnov.bg и/или на страницата във Фейсбук: https://www.facebook.com/MebeliVidenov, и с участието си в томболата, участниците си се съгласяват имената им да бъдат пубикувани, ако бъдат изтеглени за печеливши.
 • 7.6. След като се свърже с печелившите, Организаторът уточнява и подробностите по получаването на всяка награда. Голяма награда се доставя от Организатора и за негова сметка.
 • (8) Лични данни
 • 8.1. Администратор на събираните лични данни на участниците във връзка с участието в Томболата е Организаторът. 
 • 8.2. Организаторът на Томболата поема задължението да обработи личните данни, предоставени доброволно от участниците в Томболата, а именно: две имена, или телефон съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. 
 • 8.3. Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволното им включване в Томболата, съгласно тези Общи условия, като Организаторът си запазва правото да поиска допълнителни писмени декларации - съгласия от печелившите участници. 
 • 8.4. Всички лични данни на участниците се унищожават до два месеца след края на Томболата.
 • 8.5. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Томболата.
 • 8.6. За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се  прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организатора: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni , която е налична и в търговските му обекти в магазинната мрежа.
 • (9) Други
 • 9.1. За всички въпроси, неуредени с настоящите Официални правила, се прилагат Общите условия на Мебели Виденов ЕООД, посочени на сайта www.videnov.bg, налични и в търговските обекти на дружеството в страната.

 

Последвайте ни