Мебели Виденов |

Новини

Печеливши от томбола
ПАЗАРУВАЙ И УЧАСТВАЙ ЗА СТРАХОТНИ НАГРАДИ От 27.10.2023 до 27.11.2023г.
Магазин Стара Загора

 • Николай Дуков 0894ХХХХ62 - Първа награда телевизор
 • Антон Леорнардов 0883ХХХХ50 - Втора награда прахосмукачка робот
 • Добрин Янков 0886ХХХХ35 - Трета награда прахосмукачка робот
 • Радосвета Колева 0897ХХХХ68 - Четвърта награда прахосмукачка робот

Печеливши в Томбола
ПАЗАРУВАЙ И УЧАСТВАЙ В ТОМБОЛА ЗА СТРАХОТНИ НАГРАДИ 03.10.2023 ДО 03.11.2023 г.

 • Галина Христева 0898XXXX87 - Първа награда телевизор
 • Шенгюл Ахмед 0893XXXX74 - Втора награда прахосмукачка робот
 • Пенка Аладжова 0888XXXX27 - Трета награда прахосмукачка робот
 • Сунай Топалов 0877XXXX55 - Четвърта награда прахосмукачка робот
 • Атанас Чернооков 0889XXXX64 - Първа резерва телевизор
 • Недялка Гърдева 0897XXXX97 - Втора резерва прахосмукачка

ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в Томбола

Пазарувай и участвай в томбола за страхотни награди от 27.10.2023 г. до 27.11.2023г.

Магазин Стара ЗагораI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1.“ Мебели Виденов ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Ягода“ №6, с ЕИК 206300273, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор. II. ЗА ИГРА (с покупка на продукт).

Чл.2.(1) МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира игра „Пазарувай и участвай в томбола за страхотни награди ” за спечелване на общо 4 /четири/ предметни награди – 1 брой Телевизор SAMSUNG QE55Q60CAUXXH и 3 бр. Прахосмукачка iRobot® Roomba 693

В „Томболата”, може да се участва при изпълнение на всички условия, описани по-долу и същата се организира в периода от 27.10.2023 г. до 27.11.2023 г. включително Обявяването на победители ще бъде на 28.11.2023 г. в магазина на Мебели Виденов ЕООД, гр. Стара Загора, Търговски комплекс HOLIDAY PARK Стара Загора, бул. Никола Петков 52 в присъствието на нотариус и в уебсайта https://videnov.bg в секция Новини.

(2) Участието в Томболата е обвързано със закупуването на продукт на Организатора. III. УЧАСТНИЦИ.

Чл.3. В Томболата може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години лице, което изпълни всички условия на Томболата, описани по-долу. В Томболата нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Томболата участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Общи условия и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си. IV. УСЛОВИЯ.

Чл.4. Всеки участник в Томболата трябва да изпълни следните условия

4.1 Необходимо е участникът да е закупил продукт на стойност най-малко 50 лв. /петдесет лева/ в магазина на Мебели Виденов ЕООД, гр. Стара Загора, Търговски комплекс HOLIDAY PARK Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. Никола Петков 524.

2. Да попълнил талон за участие.

4.3. Да има навършени 18 г. 

 

V. НАГРАДИ.

Чл.5. Общият брой награди е 4 /четири/ – 1 брой Телевизор SAMSUNG QE55Q60CAUXXH и 3 бр. Прахосмукачка iRobot® Roomba 693VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ;

Чл.6. Томболата се организира и провежда за територията на Република България.VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМОБОЛАТА.

Чл.7. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Томболата, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.8. (1) Провеждането и участието в Томболата се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Чл.9. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта https://videnov.bg/

Чл.10. Правилата на Томболата са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.12. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на Томболата и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на една от 4-те награди. Тегленията ще се извършват на лотариен принцип.

(2) ) На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък се заплаща от Организатора.

 Чл.13. (1) Организаторът ще обяви имената на печелившите участници в уебсайта на Организатора https://videnov.bg/ в секция Новини до 3 работни дни след датата на теглене. В срок до 5 работни дни след обявяването на всеки от четиримата печеливши, Организаторът ще се свърже с последните по имейл и телефон, като всеки печеливш е необходимо да предостави данните за доставка на наградата на Организатора. Ако в този срок Организаторът не успее да се свърже с Печелившите, то последният губи наградата и Организаторът ще извърши ново теглене и ще обяви друг спечелил участник.

Чл.14. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил, заобиколи правилата, за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Томболата такъв участник.

Чл.15.(1) Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Томболата е Организаторът.

(2) Организаторът на Томболата поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Томболата, а именно: две имена, имейл адрес, населено място съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

(3) Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно то им включване в Томболата, съгласно тези Общи условия, като Организаторът си запазва правото да поиска писмени декларации - съгласия в този смисъл на печелившите участници.

(4) Всички лични данни на участниците, събрани чрез страницата на Организатора за участие в Томболата се унищожават автоматично след изтичане на срока на Томболата, с изключение на имейлите на участниците.

(5) Всеки участник, съгласил се с общите условия, за участие в Томболата, автоматично се съгласява да предостави своя имейл адрес, за маркетингови цели.

(6) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Томболата.

(7) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организатора: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni , която е налична и в търговските му обекти в магазинната мрежа.

(8) Всеки участник, при съмнение, че „Мебели Виденов“ ЕООД обработва личните данни незаконосъобразно, същите могат да се обърнат към Комисията за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg, както и при въпроси, свързани с личните данни, могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на данните на „Мебели Виденов“ ЕООД на e-mail: [email protected].

Чл.16. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Томболата поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).

Чл.17. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Участниците за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

Чл.18. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Томболата, се прилагат Общите условия на фирма „Мебели Виденов“ ЕООД, посочени на сайта videnov.bg, налични и в търговските обекти на дружеството в страната.В сила от 27.10.2023 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в

игратаИграй за любимите си продукти на стойност до 200 лв. от Мебели Виденов,

организирана от Мебели ВиденовРАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА Играй за любимите си продукти на стойност до 200 лв. от Мебели Виденов

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на играта „Играй за любимите си продукти на стойност до 200 лв. от Мебели Виденов (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата https://videnov.bg/page/novini за периода на провеждане на Играта.

1.3. За всички въпроси, неуредени изрично в тях настоящите правила, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.  

1.4. Настоящите правила влизат в сила на  17.10.2023 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://videnov.bg/page/novini.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

1.6. Играта предоставя възможност за спечелването на артикул/и ( на обща стойност до 200 лв.), избрани предварително от участника в хода на Играта. Механизмът на спечелването на наградата е описан в Раздел 5 от настоящите правила.  Участниците в играта се ангажират да проверят наличността на продуктите и да не избират продукт, който няма наличност. Ако за победител бъде избран участник, посочил продукт, чиято наличност е изчерпана преди или по време на обявяване му за печеливш, Организаторът запазва правото си да предложи на победителя сходен наличен продукт на същата цена.

1.7.Участниците могат да избират артикули, независимо от това дали същите са на редовна или промоционална цена.

1.8.Наградата представлява непаричен доход, облагаем с окончателен данък по реда на чл. 38, ал.14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е “ Мебели Виденов ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Ягода“ №6, с ЕИК 206300273, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор/а/ът.

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградата за участника, спечелил от Играта.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

3.2. Играта се провежда в периода от 17.10.2023 г. до 19.10..2023 г. включително. В рамките на този период, участникът може да участва за спечелване на награда от Играта.

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет страницата https://www.facebook.com/MebeliVidenovРАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което:

4.2.1. Има валиден Facebook акаунт. С участието си и предоставяне на коментар съгласно предвидените условия, участникът се съгласява коментарът му да бъде публикуван от Организатора на интернет страницата на Организатора в Facebook https://www.facebook.com/MebeliVidenov

4.2.2. В периода от 17.10.2023г. до 19.10..2023 г., 23:59, публикува като коментар под поста с Играта на официалната на Организатора Facebook страница / https://www.facebook.com/MebeliVidenov линкове на желаните от него продукти на обща стойност до 200 лв. от Мебели Виденов, според описаните в поста с Играта условия.

4.2.3. Коментарът трябва да бъде публичен и да няма ограничения за видимост

4.2.4. Независимо от броя направени коментари, едно физическо лице може да участва в играта само веднъж с един коментар.

4.3. С публикуване на коментар по смисъла на точка 4.2., участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА  

5.1. На датата 17.10.2023г. Организаторът ще публикува пост с Играта в официалната си Facebook страница / https://www.facebook.com/MebeliVidenov /

5.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.3. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook акаунт.

5.4. Играта не е одобрена, администрирана или обвързана по друг подобен начин с Facebook. Участниците в Играта са уведомени за факта, че инцидентно изискваната от тях информация в хода на участие в Играта се предоставя на Организатора, а не на Facebook.

5.5. С публикуване на коментар с линкове на продукт/и на обща стойност до 200 лв. под поста с Играта по смисъла на точка 4.2. и с приемането на настоящите правила, участниците се съгласяват и декларират, че нямат и няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в и/или достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси, коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.  

5.6. Победителят от Играта ще бъде изтеглен и обявен на 20.10.2023г. на случаен/лотариен принцип чрез платформата https://commentpicker.com/

5.7. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като например да използват несъществуващи/фалшиви Facebook акаунти, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.

5.8. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.8 или раздел 6, ще бъде дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш. Достъпът на такъв участник до интернет страницата https://www.facebook.com/MebeliVidenov може да бъде прекратен по преценка на Организатора.

5.9. Участниците се съгласяват и задължават да следват разпорежданията и инструкциите на Организатора и на лицата, определени да извършват интернет-поддръжка, администрация и модерация на Играта.

5.10. Участникът, спечелил награда от Играта, се обявява в коментар под поста, комуникиращ Играта, с името си, което използва във Facebook акаунта си, до 20.10.2023 г., 23:59 ч.РАЗДЕЛ 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОМЕНТАРИТЕ

6.1. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие коментари, които не отговарят на условията на Играта или съдържат послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: - е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; - е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани; - е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, Агенцията или което и да е трето лице; - съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; - пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; - проповядва агресивна или недемократична идеология; - нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; - се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация; - нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; - противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

6.2. Коментари, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Играта. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие в Играта участници, чиито коментари противоречат на настоящите правила. Организаторът не носи каквато и да отговорност по отношение на претенции на трети страни във връзка с нарушени права на интелектуална собственост. С публикуването на коментар участникът се съгласява и предоставя правото на Организатора да публикува коментара във Facebook страницата - https://www.facebook.com/MebeliVidenovРАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Участникът, определен за печеливш в Играта, следва в срок до 3 дни да изпрати лично съобщение на официалната страница на Мебели Виденов във Facebook https://www.facebook.com/MebeliVidenov с трите си имена по лична карта и актуален телефон за контакт и личен адрес за доставка.

7.2. В случай, че в срока по т. 7.1. избраният за победител участник не изпрати лично съобщение, счита се, че участникът се отказва от наградата си и Организаторът НЯМА да определя нов участник, който да бъде обявен за резервен победител.

7.3. Печелившият следва да получи наградата си по начин, определен от Организатора в срок от 30 (тридесет) дни от предоставянето на данните по т. 7.1.

7.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, друга предметна награда, стока или услуги.

7.5. На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък се заплаща от Организатора.РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

8.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на официалната страница на Мебели Виденов във Facebook https://www.facebook.com/MebeliVidenov

8.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет страницата https://www.facebook.com/MebeliVidenov и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация извършени действия за участие в Играта.

8.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://videnov.bg/page/noviniРАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет страницата https://www.facebook.com/MebeliVidenov или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

9.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

9.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата https://videnov.bg/page/novini

10.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

10.3. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

10.4. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

10.5. Настоящите правила влизат в сила на 23.10.2023 година и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.РАЗДЕЛ 11. РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

11.1. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Играта, се прилагат Общите условия на фирма“ Мебели Виденов ЕООД ”, посочени на сайта www.videnov.bg .РАЗДЕЛ 12. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Администратор на събираните лични данни на участниците във връзка с участието в Играта е Организатора.

12.2. При получаването на наградата си победителят подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя необходимите лични данни свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните изисквания относно предметната награда (три имена и единен граждански номер - ЕГН).

12.3. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил или заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта такъв участник.

12.4. С факта на участие в играта, конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва, като Организаторът си запазва правото да поиска писмена декларация-съгласие на Победителя в играта.

12.5. Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Играта.

12.6. Всички лични данни на участниците, събрани чрез страницата на Организатора за участие в Играта се унищожават в срок от два месеца след изтичане на срока на Играта, с изключение на имейлите на участниците, които са се съгласили да получават информация за промоции и актуални предложения от Мебели Виденов.

12.7. За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организаторите: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni.

В сила от 17.10.2023г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в игратаКой спален комплект искаш да създадем за теб?, организирана от Мебели ВиденовI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1.“ Мебели Виденов ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Ягода“ №6, с ЕИК 206300273, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор/а/ът.II. ЗА ИГРА (без покупка на продукт).

Чл.2.(1) ) МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира игра Кой спален комплект искаш да създадем за теб? за спечелване на общо 1 награда – 1 брой спално бельо. В играта може да се участва при изпълнение на всички условия, описани по-долу. Играта се организира в периода от 25.09.2023 г. до 30.09.2023 3 г.. Победителя ще бъде обявен на 02.10.2023г., чрез публикация в официалната Фейсбук /Facebook/страница на Организатора- https://www.facebook.com/MebeliVidenov

(2) Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организаторите.III. УЧАСТНИЦИ

Чл.3. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което изпълни всички условия на играта, описани по-долу. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).IV. УСЛОВИЯ

Чл.4. На датата 25.09.2023г. Организаторът ще публикува пост с въпрос в официалната си Фейсбук /Facebook/ страница / https://www.facebook.com/MebeliVidenov /. Всеки участник в Играта трябва да изпълни следните условия под поста, в периода от 25.09.2023 г. до 23:59 часа на 30.09.2023 г. включително. / https://www.facebook.com/MebeliVidenov /, за да има право да вземе участие в томболата.

За да се включи в играта, участникът следва да е извършил следните условия:

• Необходимо предварително условие за участие в Играта е физическото лице да има валидна регистрация (личен профил) във Фейсбук /Facebook/ на интернет адрес www.facebook.com Регистрацията във Фейсбук /Facebook/ се извършва съобразно общите условия и правила.

• Да напише в коментар под поста на Играта отговор на въпроса Кой спален комплект искаш да създадем за теб- Спален комплект Терия или Спален комплект Арена?V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Общият брой награди е 1 бр. спално бельо предоставени от Мебели Виденов. https://videnov.bg/spalno-belo-505

(2) Наградата представлява непаричен доход, облагаем с окончателен данък по реда на чл. 38, ал.14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Чл.6. Играта се организира и провежда за територията на Република България.VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл.7. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.8. (1) Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Чл.9. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организаторите.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта www.videnov.bg

Чл.10. Правилата на Играта са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.11. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на Играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на наградата. Тегленето ще се извърши на лотариен принцип, чрез платформата https://commentpicker.com/ ще бъдат изтеглени 1 печеливш и 1 резерва.

(2) Всеки желаещ да участва в играта може да участва всеки ден през целия период на играта.

(3) Независимо от броя направени коментари, едно физическо лице може да участва в играта само веднъж с един коментар.

(4) Участници, чийто коментари съдържат нецензурни текстове и/или изображения, или накърняват репутацията на Организатора, както и общо възприетите етични норми, се отстраняват от участието в играта.

(5) Участник може да спечели най-много една награда.

Чл.12. (1) Организаторът ще обяви имената на печелившият участник във Facebook страницата https://www.facebook.com/MebeliVidenov. Печелившият участник ще бъде обявен в публикация в официалната страница на Организатора. Печелившият участник следва да се свърже с организатора на лично съобщение през платформата Фейсбук /Facebook/ в срок от 3работни дни след обявяването на печелившия. Ако в този срок печелившият не се свърже с организаторите, то той губи наградата и Организаторът ще обяви за печеливш участник изтегления като резерва. Наградата ще бъде доставена от Организаторите на посочен от победителя адрес и лице за контакт.

(2) Наградата се изпраща до адрес, посочен от съответния победител, в срок до 15 работни дни от получаване на данните от Победителя.

(3) При получаването на наградата си всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя необходимите лични данни свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните изисквания относно предметната награда (три имена и единен граждански номер - ЕГН).(4) Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

(5) На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък се заплаща от Организатора.

Чл.13. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил или заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта такъв участник.

Чл.14.(1) Администратор на събираните лични данни на участниците във връзка с участието в Играта е Организатора.

(2) С факта на участие в играта, конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва, като Организаторът си запазва правото да поиска писмена декларация-съгласие на Победителя в играта.

(3) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Играта.

(4) Всички лични данни на участниците, събрани чрез страницата на Организатора за участие в Играта се унищожават в срок от два месеца след изтичане на срока на Играта, с изключение на имейлите на участниците, които са се съгласили да получават информация за промоции и актуални предложения от Мебели Виденов.

(5) Организаторът си запазват правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи една, повече или всички негови публикации, като с това изключи тези материали от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.

(6) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организаторите: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni

 

(7) С публикуване на материал/и за участие в играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта.

Чл.15. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката, повреда на системата на Facebookплатформата и др.).

Чл.16.Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Участниците за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторите не дължат компенсация на Участниците.

Чл.17. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Играта, се прилагат Общите условия на фирма“ Мебели Виденов ЕООД ”, посочени на сайта www.videnov.bg .

В сила от 25.09.2023 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в играта Кой спален комплект искаш да създадем за теб?, организирана от Мебели ВиденовI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1.“ Мебели Виденов ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Ягода“ №6, с ЕИК 206300273, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор/а/ът.II. ЗА ИГРА (без покупка на продукт).

Чл.2.(1) ) МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира игра Играй за страхотен аксесоар за дома за спечелване на общо 1 награда – 1 брой спално бельо. В играта може да се участва при изпълнение на всички условия, описани по-долу. Играта се организира в периода от 25.09.2023 г. до 30.09.2023 г. Победителят ще бъде обявен на 02.10.2023 г., чрез публикация в официалната Инстаграм / Instagram/страница на Организатора- https://www.instagram.com/videnov.bg/

(2) Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организаторите.III. УЧАСТНИЦИ

Чл.3. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което изпълни всички условия на играта, описани по-долу. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).IV. УСЛОВИЯ

Чл.4. На датата 26.08.2023г. Организаторът ще публикува пост в официалния си Instagram профил / https://www.instagram.com/videnov.bg/ /. Всеки участник в Играта трябва да изпълни следните условия , в периода от 25.09.2023 г. до 23:59 часа на 30.09.2023 г. включително. / https://www.instagram.com/videnov.bg/ /, за да има право да вземе участие в томболата.

За да се включи в играта, участникът следва да е извършил следните условия:

• Необходимо предварително условие за участие в Играта е физическото лице да има валидна регистрация профил в Инстаграм / Instagram/на интернет адрес www.instagram.com Регистрацията в Инстаграм / Instagram/се извършва съобразно общите условия и правила.

• Да последва официалния Инстаграм /Instagram/ профил на Организатора https://www.instagram.com/videnov.bg

• Да напише в коментар под поста на Играта отговор на въпроса „Кой спален комплект искаш да създадем за теб - Спален комплект Терия или Спален комплект Арена?“

 • да отбележи поне един свой приятел (потребител) в същия коментар.

   

 

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Общият брой награди е 1 бр. спално бельо предоставени от Мебели Виденов.

(2) Наградата представлява непаричен доход, облагаем с окончателен данък по реда на чл. 38, ал.14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Чл.6. Играта се организира и провежда само за територията на Република България.VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл.7. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.8. (1) Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Чл.9. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организаторa.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта www.videnov.bg

Чл.10. Правилата на Играта са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.11. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на Играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на наградата. Тегленето ще се извърши на лотариен принцип, чрез платформата https://commentpicker.com/ Ще бъдат изтеглени 1 печеливш и 1 резерва.

(2) Всеки желаещ да участва в играта може да участва всеки ден през целия период на играта.

(3) Независимо от броя направени коментари, едно физическо лице може да участва в играта само веднъж с един коментар.

(4) Участници, чийто коментари съдържат нецензурни текстове и/или изображения, или накърняват репутацията на Организатора, както и общо възприетите етични норми, се отстраняват от участието в играта.

(5) Участник може да спечели най-много една награда.

Чл.12. (1) Организаторът ще обяви името на печелившия участник в Инстаграм /Instagram/ страницата https://www.instagram.com/videnov.bg/ . Печелившият участник ще бъде обявен в публикация, в официалната страница на Организатора. Печелившият участник следва да се свърже с организатора на лично съобщение през платформата Инстаграм /Instagram/ в срок от 3работни дни след обявяването на печелившият. Ако в този срок печелившият не се свърже с организаторите, то той губи наградата и Организаторът ще обяви за печеливш участник изтегления като резерва. Наградата ще бъде доставена от Организаторите на посочен от Победителия адрес и лице за контакт.

(2) Наградата се изпраща до адрес, посочен от съответния победител, в срок до 15 дни от получаване на данните от Победителя.

 

(3) При получаването на наградата си победителят подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя необходимите лични данни свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните изисквания относно предметната награда (три имена и единен граждански номер - ЕГН).(4) Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.(5) На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък се заплаща от Организатора.

Чл.13. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил или заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта такъв участник.

Чл.14.(1) Администратор на събираните лични данни на участниците във връзка с участието в Играта е Организатора.

(2) С факта на участие в играта, конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва, като Организаторът си запазва правото да поиска писмена декларация-съгласие на Победителя в играта.

(3) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Играта.

(4) Всички лични данни на участниците, събрани чрез страницата на Организатора за участие в Играта се унищожават в срок от два месеца след изтичане на срока на Играта, с изключение на имейлите на участниците, които са се съгласили да получават информация за промоции и актуални предложения от Мебели Виденов.

(5) Организаторът си запазват правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи една, повече или всички негови публикации, като с това изключи тези материали от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.

(6) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организаторите: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni

(7) С публикуване на материал/и за участие в играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта.

Чл.15. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката, повреда на системата на Инстаграм /Instagram/ платформата и др.).

Чл.16.Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Участниците за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторите не дължат компенсация на Участниците.

Чл.17. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Играта, се прилагат Общите условия на фирма“ Мебели Виденов ЕООД ”, посочени на сайта www.videnov.bg .

В сила от 25.09.2023 г------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в игратаИграй за страхотен аксесоар за дома ,

организирана от Мебели ВиденовI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1.“ Мебели Виденов ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Ягода“ №6, с ЕИК 206300273, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор/а/ът.II. ЗА ИГРА (без покупка на продукт).

Чл.2.(1) ) МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира игра Играй за страхотен аксесоар за дома за спечелване на общо 1 награда – 1 брой картина. В играта може да се участва при изпълнение на всички условия, описани по-долу. Играта се организира в периода от 26.08.2023 г. до 31.08.2023 г. Обявяване на победителя на 01.08.2023г. ще се осъществи, чрез коментар под поста на Играта, в официалната Фейсбук /Facebook/страница на Организатора- https://www.facebook.com/MebeliVidenov

(2) Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организаторите.III. УЧАСТНИЦИ

Чл.3. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което изпълни всички условия на играта, описани по-долу. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).IV. УСЛОВИЯ

Чл.4. На датата 26.08.2023г. Организаторът ще публикува пост с въпрос в официалната си Фейсбук /Facebook/ страница / https://www.facebook.com/MebeliVidenov/. Всеки участник в Играта трябва да изпълни следните условия под поста, в периода от 26.08.2023 г. до 23:59 часа на 31.08.2023 г. включително. / https://www.facebook.com/MebeliVidenov /, за да има право да вземе участие в томболата.

За да се включи в играта, участникът следва да е извършил следните условия:

• Необходимо предварително условие за участие в Играта е физическото лице да има валидна регистрация (личен профил) във Фейсбук /Facebook/ на интернет адрес www.facebook.com Регистрацията във Фейсбук /Facebook/ се извършва съобразно общите условия и правила.

• Да напише в коментар под поста на Играта отговор на въпроса „Напиши в коментар името на дивана, който искаш да НАМАЛИМ с ЦЕЛИ 50% през септември и защо!“V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Общият брой награди е 1 бр. картина предоставени от Мебели Виденов.

https://videnov.bg/kartina-5

(2) Наградата представлява непаричен доход, облагаем с окончателен данък по реда на чл. 38, ал.14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Чл.6. Играта се организира и провежда за територията на Република България.VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл.7. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.8. (1) Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Чл.9. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организаторите.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта www.videnov.bg

Чл.10. Правилата на Играта са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.11. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на Играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на наградата. Тегленето ще се извърши на лотариен принцип, чрез платформата https://commentpicker.com/ще бъдат изтеглени 1 печеливш и 1 резерва.

(2) Всеки желаещ да участва в играта може да участва всеки ден през целия период на играта.

(3) Независимо от броя направени коментари, едно физическо лице може да участва в играта само веднъж с един коментар.

(4) Участници, чийто коментари съдържат нецензурни текстове и/или изображения, или накърняват репутацията на Организатора, както и общо възприетите етични норми, се отстраняват от участието в играта.

(5) Участник може да спечели най-много една награда.

Чл.12. (1) Организаторът ще обяви имената на печелившият участник във Facebook страницатаhttps://www.facebook.com/MebeliVidenov. Печелившият участник ще бъде обявен в публикация в официалната страница на Организатора. Печелившият участник следва да се свърже с организатора на лично съобщение през платформата Фейсбук /Facebook/ в срок от 3работни дни след обявяването на печелившия. Ако в този срок печелившият не се свърже с организаторите, то той губи наградата и Организаторът ще обяви за печеливш участник изтегления като резерва. Наградата ще бъде доставена от Организаторите на посочен от победителя адрес и лице за контакт.

(2) Наградата се изпраща до адрес, посочен от съответния победител, в срок до 15 работни дни от получаване на данните от Победителя.

(3) При получаването на наградата си всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя необходимите лични данни свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните изисквания относно предметната награда (три имена и единен граждански номер - ЕГН).

(4) Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

(5) На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък се заплаща от Организатора.

Чл.13. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил или заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта такъв участник.

Чл.14.(1) Администратор на събираните лични данни на участниците във връзка с участието в Играта е Организатора.

(2) С факта на участие в играта, конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва, като Организаторът си запазва правото да поиска писмена декларация-съгласие на Победителя в играта.

(3) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Играта.

(4) Всички лични данни на участниците, събрани чрез страницата на Организатора за участие в Играта се унищожават в срок от два месеца след изтичане на срока на Играта, с изключение на имейлите на участниците, които са се съгласили да получават информация за промоции и актуални предложения от Мебели Виденов.

(5) Организаторът си запазват правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи една, повече или всички негови публикации, като с това изключи тези материали от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.

(6) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организаторите: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni

(7) С публикуване на материал/и за участие в играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта.

Чл.15. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката, повреда на системата на Facebook платформата и др.).

Чл.16.Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Участниците за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторите не дължат компенсация на Участниците.

Чл.17. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Играта, се прилагат Общите условия на фирма“ Мебели Виденов ЕООД ”, посочени на сайта www.videnov.bg .

В сила от 26.08.2023 г.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в играта Играй за страхотен аксесоар за дома,

организирана от Мебели ВиденовI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1.“ Мебели Виденов ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Ягода“ №6, с ЕИК 206300273, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор/а/ът.II. ЗА ИГРА (без покупка на продукт).

Чл.2.(1) ) МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира игра Играй за страхотен аксесоар за дома за спечелване на общо 1 награда – 1 брой картина. В играта може да се участва при изпълнение на всички условия, описани по-долу. Играта се организира в периода от 26.08.2023 г. до 31.08.2023 г. Обявяването на победителя на 01.09.2023 г. ще се осъществи, чрез коментар под поста на Играта, в официалната Инстаграм / Instagram/страница на Организатора- https://www.instagram.com/videnov.bg/

(2) Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организаторите.III. УЧАСТНИЦИ

Чл.3. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което изпълни всички условия на играта, описани по-долу. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).IV. УСЛОВИЯ

Чл.4. На датата 26.08.2023г. Организаторът ще публикува пост в официалния си Instagram профил / https://www.instagram.com/videnov.bg//. Всеки участник в Играта трябва да изпълни следните условия , в периода от 26.08.2023 г. до 23:59 часа на 31.08.2023 г. включително. / https://www.instagram.com/videnov.bg//, за да има право да вземе участие в томболата.

За да се включи в играта, участникът следва да е извършил следните условия:

• Необходимо предварително условие за участие в Играта е физическото лице да има валидна регистрация профил в Инстаграм / Instagram/на интернет адрес www.instagram.comРегистрацията в Инстаграм / Instagram/се извършва съобразно общите условия и правила.

• Да последва официалния Инстаграм /Instagram/ профил на Организатора https://www.instagram.com/videnov.bg

• Да напише в коментар под поста на Играта отговор на въпроса „Напиши в коментар името на дивана, който искаш да НАМАЛИМ с ЦЕЛИ 50% през септември и защо!“, както и да отбележи поне един свой приятел (потребител) в същия коментар.V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Общият брой награди е 1 бр. картина предоставени от Мебели Виденов.

https://videnov.bg/kartina-5

(2) Наградата представлява непаричен доход, облагаем с окончателен данък по реда на чл. 38, ал.14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Чл.6. Играта се организира и провежда само за територията на Република България.VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл.7. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.8. (1) Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Чл.9. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организаторa.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта www.videnov.bg

Чл.10. Правилата на Играта са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.11. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на Играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на наградата. Тегленето ще се извърши на лотариен принцип, чрез платформата https://commentpicker.com/ Ще бъдат изтеглени 1 печеливш и 1 резерва.

(2) Всеки желаещ да участва в играта може да участва всеки ден през целия период на играта.

(3) Независимо от броя направени коментари, едно физическо лице може да участва в играта само веднъж с един коментар.

(4) Участници, чийто коментари съдържат нецензурни текстове и/или изображения, или накърняват репутацията на Организатора, както и общо възприетите етични норми, се отстраняват от участието в играта.

(5) Участник може да спечели най-много една награда.

Чл.12. (1) Организаторът ще обяви името на печелившия участник в Инстаграм /Instagram/ страницата https://www.instagram.com/videnov.bg/ . Печелившият участник ще бъде обявен в публикация, в официалната страница на Организатора. Печелившият участник следва да се свърже с организатора на лично съобщение през платформата Инстаграм /Instagram/ в срок от 3работни дни след обявяването на печелившият. Ако в този срок печелившият не се свърже с организаторите, то той губи наградата и Организаторът ще обяви за печеливш участник изтегления като резерва. Наградата ще бъде доставена от Организаторите на посочен от Победителия адрес и лице за контакт.

(2) Наградата се изпраща до адрес, посочен от съответния победител, в срок до 15 дни от получаване на данните от Победителя.

 

(3) При получаването на наградата си победителят подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя необходимите лични данни свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните изисквания относно предметната награда (три имена и единен граждански номер - ЕГН).

(4) Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

(5) На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък се заплаща от Организатора.

Чл.13. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил или заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта такъв участник.

Чл.14.(1) Администратор на събираните лични данни на участниците във връзка с участието в Играта е Организатора.

(2) С факта на участие в играта, конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва, като Организаторът си запазва правото да поиска писмена декларация-съгласие на Победителя в играта.

(3) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Играта.

(4) Всички лични данни на участниците, събрани чрез страницата на Организатора за участие в Играта се унищожават в срок от два месеца след изтичане на срока на Играта, с изключение на имейлите на участниците, които са се съгласили да получават информация за промоции и актуални предложения от Мебели Виденов.

(5) Организаторът си запазват правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи една, повече или всички негови публикации, като с това изключи тези материали от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.

(6) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организаторите: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni

(7) С публикуване на материал/и за участие в играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта.

Чл.15. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката, повреда на системата на Инстаграм /Instagram/ платформата и др.).

Чл.16.Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Участниците за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторите не дължат компенсация на Участниците.

Чл.17. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Играта, се прилагат Общите условия на фирма“ Мебели Виденов ЕООД ”, посочени на сайта www.videnov.bg .

В сила от 26.08.2023 г.Последвайте ни