Мебели Виденов |

ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в Томобола

Пазарувай и участвай в томбола за страхотни награди 03.06.- 03.07. 2023 г.“

 I. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1.“ Мебели Виденов ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Ягода“ №6, с ЕИК 206300273, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор.

 II. ЗА ИГРА (с покупка на продукт).

Чл.2.(1) МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира игра „Пазарувай и участвай в томбола за страхотни награди ” за спечелване на общо 4 /четири/ предметни награди – 1 брой Телевизор SAMSUNG QE55Q60CAUXXH и 3 бр. Прахосмукачка iRobot® Roomba 693

В „Томболата”, може да се участва при изпълнение на всички условия, описани по-долу и същата се организира в периода от 03.06.2023 г. до 03.07.2023.2023 г. /включително/. Обявяването на победители ще бъде на 04.07.2023 г. в магазина на Мебели Виденов ЕООД, гр. Благоевград, ул. Св. Св. Кирил и Методий 5 в присъствието на нотариус и в уебсайта https://videnov.bg в секция Новини.

(2) Участието в Томболата е обвързано със закупуването на продукт на Организатора.

 III. УЧАСТНИЦИ.

Чл.3. В Томболата може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години лице, което изпълни всички условия на Томболата, описани по-долу. В Томболата нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Томболата участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Общи условия и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

 IV. УСЛОВИЯ.

Чл.4. Всеки участник в Томболата трябва да изпълни следните условия

4.1 Необходимо е участникът да е закупил продукт на стойност най-малко 50 лв. /петдесет лева/ в магазина на Мебели Виденов ЕООД, гр. Благоевград, ул. Св. Св. Кирил и Методий 5

4.2. Да попълнил талон за участие.

4.3. Да има навършени 18 г. 

V. НАГРАДИ.

Чл.5. Общият брой награди е 4 /четири/ – 1 брой Телевизор SAMSUNG QE55Q60CAUXXH и 3 бр. Прахосмукачка iRobot® Roomba 693

VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ;

Чл.6. Томболата се организира и провежда за територията на Република България.

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМОБОЛАТА.

Чл.7. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Томболата, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.8. (1) Провеждането и участието в Томболата се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Чл.9. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта https://videnov.bg/

Чл.10. Правилата на Томболата са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.12. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на Томболата и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на една от 4-те награди. Тегленията ще се извършват на лотариен принцип.

(2) ) На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък се заплаща от Организатора.

Чл.13. (1) Организаторът ще обяви имената на печелившите участници в уебсайта на Организатора https://videnov.bg/ в секция Новини . В срок до 5 работни дни след обявяването на всеки от четиримата печеливши, Организаторът ще се свърже с последните по имейл и телефон, като всеки печеливш е необходимо да предостави данните за доставка на наградата на Организатора. Ако в този срок Организаторът не успее да се свърже с Печелившите, то последният губи наградата и Организаторът ще извърши ново теглене и ще обяви друг спечелил участник.

Чл.14. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил, заобиколи правилата, за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Томболата такъв участник.

Чл.15.(1) Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Томболата е Организаторът.

(2) Организаторът на Томболата поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Томболата, а именно: две имена, имейл адрес, населено място съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.  

(3) Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно то им включване в Томболата, съгласно тези Общи условия, като Организаторът си запазва правото да поиска писмени декларации - съгласия в този смисъл на печелившите участници.

(4) Всички лични данни на участниците, събрани чрез страницата на Организатора за участие в Томболата се унищожават автоматично след изтичане на срока на Томболата, с изключение на имейлите на участниците.

(5) Всеки участник, съгласил се с общите условия, за участие в Томболата, автоматично се съгласява да предостави своя имейл адрес, за маркетингови цели.

(6) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Томболата.

(7) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организатора: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni , която е налична и в търговските му обекти в магазинната мрежа.

(8) Всеки участник, при съмнение, че „Мебели Виденов“ ЕООД обработва личните данни незаконосъобразно, същите могат да се обърнат към Комисията за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg, както и при въпроси, свързани с личните данни, могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на данните на „Мебели Виденов“ ЕООД на e-mail: [email protected]

Чл.16. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Томболата поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).

Чл.17. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Участниците за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

Чл.18. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Томболата, се прилагат Общите условия на фирма „Мебели Виденов“ ЕООД, посочени на сайта https://videnov.bg/, налични и в търговските обекти на дружеството в страната.

В сила от 03.06.2023г.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Печелившите от томболата в магазин Петрич1. Албена Гелева +359 898 хххх71; 1-ва награда – Телевизор

 

2. Златка Агова +359 895 хххх84; 2-ра награда- Прахосмукачка

 

3. Дамян Узунов +359 897 xxxx83; 3-та награда - Прахосмукачка

 

4. Надежда Мапчевска +359 876 xxxx00; 4та - награда Прахосмукачка------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в играта „Абонирай се и спечели – май 2023 г.“

I. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1.“ Мебели Виденов ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Ягода“ №6, с ЕИК 206300273, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор.

 

II. ЗА ИГРА (без покупка на продукт).

Чл.2.(1) МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира игра „Абонирай се и спечели ” за спечелване на общо 5 /пет/ предметни награди - 2 (два) броя смарт часовник Huawei WATCH FIT 2 MIDNIGHT BLACK 55028894 , 1.74 и 3 (три) броя безжични слушалки Philips TAT2236WT/00) . „Играта”, в която може да се участва при изпълнение на всички условия, описани по-долу се организира в периода от 04. 05.202 3 - 0 4.0 6.202 3 г. Обявяване на победители до 09.0 6.202 3 г. във уебсайта https://videnov.bg в секция Новини.

(2) Участието в играта не е обвързано със закупуването на продукт на Организатора.

 

III. УЧАСТНИЦИ.

Чл.3. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години лице, което изпълни всички условия на играта, описани по-долу. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Общи условия и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

 

IV. УСЛОВИЯ.

Чл.4. Всеки участник в Играта трябва да изпълни следните условия в специалната страница на играта https://videnov.bg/abonirai-se-i-specheli, за да има право да вземе участие в томболата:

- Участниците трябва да последват линка и да влязат в сайта на Мебели Виденов.

- При влизане на страницата, в прозорец за регистрация е необходимо да посочат име, имейл адрес и населено място.

- Организатора няма да включва в тегленето участниците, които са изпратили некоректни данни.

- Участник може да спечели най-много една награда.

- Организатора си запазва правото да включи в тегленето участници, само от територии, в които организатора, може да извършва доставка.

- Всеки участник предоставил своя имейл адрес, автоматично се абонира за получаване на имейли с маркетингови цели

 

 

V. НАГРАДИ.

Чл.5. Общият брой награди е 5 /пет/ предметни награди, 2 (два) броя смарт часовник Huawei WATCH FIT 2 MIDNIGHT BLACK 55028894 , 1.74 , 4 и 3 (три) броя безжични слушалки Philips TAT2236WT/00

VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ;

Чл.6. Играта се организира и провежда за територията на Република България.

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

Чл.7. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.8. (1) Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Чл.9. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта https://videnov.bg/

Чл.10. Правилата на Играта са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.12. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на Играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на една от 5-те награди. Тегленията ще се извършват на лотариен принцип.

(2) Участник може да спечели най-много една награда.

(3) ) На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък се заплаща от Организатора.

 

Чл.13. (1) Организаторът ще обяви имената на печелившите участници в уебсайта на Организатора https://videnov.bg/ в секция Новини . В срок до 5 работни дни след обявяването на всеки от петимата печеливши, Организаторът ще се свърже с последните по имейл и телефон, като всеки печеливш е необходимо да предостави данните за доставка на наградата на Организатора. Ако в този срок Организаторът не успее да се свърже с Печелившите, то последният губи наградата и Организаторът ще извърши ново теглене и ще обяви друг спечелил участник.

Чл.14. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил, заобиколи правилата, за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта такъв участник.

Чл.15.(1) Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Играта е Организаторът.

(2) Организаторът на Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта, а именно: две имена, имейл адрес, населено място съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

(3) Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно то им включване в Играта, съгласно тези Общи условия, като Организаторът си запазва правото да поиска писмени декларации - съгласия в този смисъл на печелившите участници.

(4) Всички лични данни на участниците, събрани чрез страницата на Организатора за участие в Играта се унищожават автоматично след изтичане на срока на Играта, с изключение на имейлите на участниците.

(5) Всеки участник, съгласил се с общите условия, за участие в играта, автоматично се съгласява да предостави своя имейл адрес, за маркетингови цели.

(6) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Играта.

(7) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организатора: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni , която е налична и в търговските му обекти в магазинната мрежа.

(8) При съмнение, че „Мебели Виденов“ ЕООД обработва личните данни на участниците незаконосъобразно, същите да се обърнат към Комисията за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg, както и при въпроси, свързани с личните данни, мога да се обърнат към длъжностното лице по защита на данните на „Мебели Виденов“ ЕООД на e-mail: [email protected]

Чл.16. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).

Чл.17. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Участниците за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

Чл.18. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Играта, се прилагат Общите условия на фирма „Мебели Виденов“ ЕООД, посочени на сайта https://videnov.bg/, налични и в търговските обекти на дружеството в страната.В сила от 04.05.2023 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Томбола с награди – магазин Петрич

 

*Срок за участие в томболата от 28.04.2023 до 28.05.2023 г. /включително/. Участието в томболата е обвързано с покупка. Необходимо е участникът да е закупил продукт на стойност най-малко 50 лв. /петдесет лева/ в магазина на Мебели Виденов ЕООД, гр.

 

Петрич, ул. Места 18Б и да е попълнил талон за участие. Право на участие в томболата имат лица над 18 г. Тегленето на голямата награда – 1 брой Телевизор Samsung QE43LS03AAUXXH , 108 см, 3840x2160 UHD-4K , 43 inch, QLED и 3 бр. Прахосмукачка робот Rowenta RR8277WH , с контейнер ще се състои на 31.05.2023 г. в магазина на Мебели Виденов ЕООД, гр. Петрич, Ул Места 18Б в присъствието на нотариус.

 

Изтегленият печеливш участник за голямата награда получава 1 брой Телевизор Samsung QE43LS03AAUXXH, 108 см, 3840x2160 UHD-4K , 43 inch, QLED Останалите 3 печеливши участници получават по 1 бр. Прахосмукачка робот Rowenta RR8277WH , с контейнер.

 

Наградите не се разменят с паричната им равностойност. Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочените в талона за участие координати, а имената им ще бъдат обявени в сайта на фирмата www.videnov.bg. В случай, че Организаторът не може да се свърже с печелившите до 30.06.2023 по вина на клиента, те ще бъдат заменени с резерви.

 

Вижте повече на: www.videnov.bg

 

Последвайте ни