Мебели Виденов |

ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в игратаМагазините на Мебели Виденов,

организирана от Мебели Виденов

I. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1.“ Мебели Виденов ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Ягода“ №6, с ЕИК 206300273, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор/а/ът.

II. ЗА ИГРА (без покупка на продукт).

Чл.2.(1) МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира игра “ Магазините на Мебели Виденов ” за спечелване на общо 6 бр. предметни награди, предоставени от Организатора. В играта може да се участва при изпълнение на всички условия, описани по-долу. Играта се провежда в периода от 12.12.2022 г. до 18.12.2022 г., вкл. Отделните подпериоди в срока на провеждане на Играта са както следва:

12.11.2022 г. – 14.12.2022 г. вкл.,

15.12.2022 г. – 18.12.2022 г. вкл.,

Победителите от всеки един подпериод са трима. След изтичане на всеки един подпериод по Чл.2. (1), на 19.12.2022г. на случаен принцип се избират общо 6 победители от всички, които са се включили в Играта и които отговарят на условията на Играта.

Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организатора. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на ИГРАТА, за което участниците ще бъдат уведомени своевременно чрез съобщение на https://www.facebook.com/MebeliVidenov

III. УЧАСТНИЦИ

Чл.3. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което изпълни всички условия на играта, описани по-долу. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

IV. УСЛОВИЯ

Чл.4. На датите 12.12.2022 и 15.12.2022 Организаторът ще публикува по един видео пост с въпрос в официалната си Facebook страница / https://www.facebook.com/MebeliVidenov / Всеки участник в Играта трябва да изпълни следните условия под поне един от видео постовете, в горепосочените от Организатора срокове, за да има право да вземе участие в томболата.

За да се включи в играта, участникът следва да е извършил следните условия:

• Необходимо предварително условие за участие в Играта е физическото лице да има валидна регистрация (личен профил) във Facebook на интернет адрес https://www.facebook.com/MebeliVidenov Регистрацията в Facebook се извършва съобразно общите условия и правила.

• Да стопира един от публикуваните видео постове и да напише в коментар под него името на града, който му се е паднал.

 

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Общият брой награди за целия период на играта е 6 бр. предметни награди, предоставени от Мебели Виденов.

2 бр. ПУФ - https://videnov.bg/puf-72

2 бр. ЛАМПИОН - https://videnov.bg/lampion-122

2 бр. СЕРВИЗ за хранене - https://videnov.bg/serviz-za-khranene-24-chasti-8

VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Чл.6. Играта се организира и провежда за територията на Република България.

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл.7. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.8. (1) Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Чл.9. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организаторите.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта www.videnov.bg  

Чл.10. Правилата на Играта са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.11. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на Играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на една от 3-те награди. Тегленията ще се извършват на лотариен принцип. Ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши и 3 (три) резерви.

(2) Всеки желаещ да участва в играта може да участва всеки ден през целия период на играта.

(3) Участник може да спечели най-много една награда.

Чл.12. (1) Организаторът ще обяви имената на общо шестимата печеливши участници от двата подпериода на 19.12.2022г в Facebook страницата https://www.facebook.com/MebeliVidenov . Печелившите участници ще бъдат обявени в коментар под поста на Играта, отговарящ на съответния подпериод в официалната Facebook страница на Организатора. Всеки от печелившите следва да се свърже с организатора на лично съобщение през платформата Facebook в срок от 3 работни дни след обявяването му за победител. Ако в този срок печелившият не се свърже с организаторите, то той губи наградата и Организаторът ще обяви за печеливш участник изтегления като резерва. Наградите ще бъдат доставени от Организаторите на посочен от победителите адрес и лице за контакт.

(2) Наградите се изпращат до адрес на магазин на Мебели Виденов, посочен от победителите, в срок до 10 дни от получаване на данните от Победителя. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Играта. За получаване на наградата Победителят представя на служителя на магазина своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя.

 

(3) При получаването на наградата си всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя необходимите лични данни свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните изисквания относно предметната награда (три имена и единен граждански номер - ЕГН).

 

(4) Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

 

(5) На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък се заплаща от Организатора.

Чл.13. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил или заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта такъв участник.

Чл.14.(1) Администратор на събираните лични данни на участниците във връзка с участието в Играта е Организатора.

(2) С факта на участие в играта, конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.

(3) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Играта.

(4) Всички лични данни на участниците, събрани чрез страницата на Организатора за участие в Играта се унищожават  в срок от два месеца  след изтичане на срока на Играта, с изключение на имейлите на участниците, които са се съгласили да получават информация за промоции и актуални предложения от Мебели Виденов. 

(5) Организаторът си запазват правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи една, повече или всички негови публикации, като с това изключи тези материали от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.

(6) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се  прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организаторите: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni

 (7) Едно физическо лице може да участва в играта само веднъж с един коментар.

(8) С публикуване на материал/и за участие в играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта.

Чл.15. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са  извън неговия разумен контрол  (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).

Чл.16.Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Участниците за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторите не дължат компенсация на Участниците.

Чл.17. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Играта, се прилагат Общите условия на фирма “ Мебели Виденов ЕООД ”, посочени на сайта www.videnov.bg .

В сила от 12.12.2022 г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в игратаВреме за награди,

организирана от Мебели Виденов

 

I. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1.“ Мебели Виденов ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Ягода“ №6, с ЕИК 206300273, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор/а/ът.

II. ЗА ИГРА (без покупка на продукт).

Чл.2.(1) ) МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира игра Време за награди за спечелване на общо 3 (три) награди –  3 (три ) броя стенен часовник. В играта може да се участва при изпълнение на всички условия, описани по-долу. Играта се организира в периода от 14.10.2022 г.  до 19.10.2022 г. Обявяване на победителите на 20.10.2022 г, в коментар под поста на Играта, в официалната Instagram страница на Организатора.

(2) Участието в играта не е свързано със закупуването/ползването на стока и/или услуга, предоставяна от Организаторите.

III. УЧАСТНИЦИ

Чл.3. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което изпълни всички условия на играта, описани по-долу. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

IV. УСЛОВИЯ

Чл.4. На датата 14.10.2022г. Организаторът ще публикува пост в официалния си  Instagram профил / https://www.instagram.com/videnov.bg/   /. Всеки участник в Играта трябва да изпълни следните условия , в периода от  14.10.2022 г. до 23:59 часа на 19.10.2022 г. включително. / https://www.instagram.com/videnov.bg/   /, за да има право да вземе участие в томболата.

За да се включи в играта, участникът следва да е извършил следните условия:

• Необходимо предварително условие за участие в Играта е физическото лице да има валидна регистрация профил в Instagram на интернет адрес www.instagram.com  Регистрацията в Instagram се извършва съобразно общите условия и правила.

•             Да последва официалния Instagram профил на Организатора  https://www.instagram.com/videnov.bg

•             Да отбележи в коментар под поста, поставящ начало на играта, 3-ма свои приятели (потребители).

 

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Общият брой награди е 3 (три) декоративни часовника предоставени от Мебели Виденов.

https://videnov.bg/stenen-chasovnik-129

(2) Наградата „стенен часовник“ представлява непаричен доход, облагаем с окончателен данък по реда на чл. 38, ал.14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Чл.6. Играта се организира и провежда само за територията на Република България.

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл.7. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.8. (1) Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Чл.9. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организаторите.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта www.videnov.bg  

Чл.10. Правилата на Играта са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.11. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на Играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на една от 3-те награди. Тегленията ще се извършват на лотариен принцип. Ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши и 3 (три) резерви.

(2) Всеки желаещ да участва в играта може да участва всеки ден през целия период на играта.

(3) Участник може да спечели най-много една награда.

Чл.12. (1) Организаторът ще обяви имената на печелившите участници във Facebook страницата https://www.instagram.com/videnov.bg/ . Спечелилите участници ще бъдат обявени в коментар под поста на Играта, в официалната страница на Организатора. Всеки от печелившите следва да се свърже с организатора на лично съобщение през платформата Facebook в срок от 5 работни дни след обявяването на печелившите. Ако в този срок печелившите не се свържат с организаторите, то той губи наградата и Организаторът ще обяви за печеливш участник изтегления като резерва. Наградите ще бъдат доставени от Организаторите на посочен от победителите адрес и лице за контакт.

(2) Наградите се изпращат до адрес на магазин на Мебели Виденов, посочен от победителите, в срок до 10 дни от получаване на данните от Победителя. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Играта. За получаване на наградата Победителят представя на служителя на магазина своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя.

 

(3) При получаването на наградата си всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя необходимите лични данни свързани с изпълнение на данъчно-счетоводните изисквания относно предметната награда (три имена и единен граждански номер - ЕГН).

 

(4) Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

 

(5) На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък се заплаща от Организатора.

Чл.13. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил или заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта такъв участник.

Чл.14.(1) Администратор на събираните лични данни на участниците във връзка с участието в Играта е Организатора.

(2) С факта на участие в играта, конкретният участник декларира, че отговаря на изискванията от настоящите правила, че е съгласен предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора на играта, в качеството му на администратор на лични данни, както и че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и ги приема, като се задължава да ги спазва.

(3) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Играта.

(4) Всички лични данни на участниците, събрани чрез страницата на Организатора за участие в Играта се унищожават  в срок от два месеца  след изтичане на срока на Играта, с изключение на имейлите на участниците, които са се съгласили да получават информация за промоции и актуални предложения от Мебели Виденов. 

(5) Организаторът си запазват правото по всяко време и на всеки етап от провеждането на играта, при съмнение за опит за злоупотреба с правото на участие в играта или при съмнение за извършване от страна на конкретен регистриран участник на противоправни действия, да заличи една, повече или всички негови публикации, като с това изключи тези материали от участие в играта. В този случай Организаторът може да запази данните на участника със заличена регистрация, за определен период от време.

(6) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се  прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организаторите: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni

 (7) Едно физическо лице може да участва в играта само веднъж с един коментар.

(8) С публикуване на материал/и за участие в играта, всеки участник потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта.

Чл.15. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са  извън неговия разумен контрол  (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).

Чл.16.Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Участниците за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторите не дължат компенсация на Участниците.

Чл.17. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Играта, се прилагат Общите условия на фирма “ Мебели Виденов ЕООД ”, посочени на сайта www.videnov.bg .

В сила от 14.10.2022 г.

Последвайте ни