Мебели Виденов |ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в Томбола

Пазарувай и участвай в томбола за страхотнa наградa от 28.03 до 28.04. 2024 г.

Магазин Сливен“I. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1.“ Мебели Виденов ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Ягода“ №6, с ЕИК 206300273, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор. II. ЗА ИГРА (с покупка на продукт/и).

Чл.2.(1) МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира игра „Пазарувай и участвай в томбола за страхотна награда ” за спечелване на 1/едно/ канапе „ВИЕНА”

В „Томболата”, може да се участва при изпълнение на всички условия, описани по-долу и същата се организира в периода от 28.03.2024г. до 28.04.2024 г. /включително/. Тегленето на победителя, ще се осъществи на 07.05.2024 г. г.в присъствието на нотариус. Обявяването на печелившия ще се извърши в уебсайта https://videnov.bg в секция Новини, както и на официалните профили/канали в социалните мрежи на Организатора.

(2) Участието в Томболата е обвързано със закупуването на продукт/и на Организатора. III. УЧАСТНИЦИ.

Чл.3. В Томболата може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години лице, което изпълни всички условия на Томболата, описани по-долу. В Томболата нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Томболата участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Общи условия и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си. IV. УСЛОВИЯ.

Чл.4. Всеки участник в Томболата трябва да изпълни следните условия:

4.1 Необходимо е участникът да е закупил продукт/и, съдържащ/и се в Клиентската поръчка на обща стойност най-малко 50 лв. /петдесет лева/, направена във физическия магазин на „Мебели Виденов“ ЕООД, в гр. Сливен, ул. Братя Миладинови №25.

4.2. Да е попълнил надлежно талон за участие и в периода от 28.03.2024г. до 28.04.2024г. /включително/ да пусне същия в специална кутия поставена в търговския обект на „Мебели Виденов“ ЕООД на адрес: гр. Сливен, ул. Братя Миладинови №25.

 

4.3. Да има навършени 18 години 

 

V. НАГРАДИ.

Чл.5. Общият брой награди е 1 / едно/ канапе „ВИЕНА“VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ;

Чл.6. Томболата се организира и провежда за територията на Република България, гр. Сливен, ул. Братя Миладинови №25.

 

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА.

Чл.7. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Томболата, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.8. (1) Провеждането и участието в Томболата се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Чл.9. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта https://videnov.bg/

Чл.10. Правилата на Томболата са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.11. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на Томболата и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на една награда . Тегленето ще се извърши на лотариен принцип, в присъствието на нотариус.

(2) На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък се заплаща от Организатора.

 Чл.12. Организаторът ще обяви името на печелившият участник в уебсайта на Организатора https://videnov.bg/ в секция Новини до 3 работни дни след датата на теглене, както и на официалните профили/канали в социалните мрежи на Организатора. В срок до 5 работни дни след обявяването на печелившия участник, Организаторът ще се свърже с последния по имейл и/или телефон, като печелившият е необходимо да предостави данните за доставка на наградата на Организатора. Ако в този срок Организаторът не успее да се свърже с Печелившия, то последният губи наградата и Организаторът ще извърши ново теглене и ще обяви друг спечелил участник.

Чл.13. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил, заобиколи правилата, за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Томболата такъв участник.

Чл.14.(1) Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Томболата е Организаторът.

(2) Организаторът на Томболата поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Томболата, а именно: две имена, телефонен номер, имейл адрес, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

(3) Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно то им включване в Томболата, съгласно тези Общи условия, като Организаторът си запазва правото да поиска писмена декларация - съгласие в този смисъл на печелившият участник.

(4) Всички лични данни на участниците, събрани чрез талоните за участие в Томболата се унищожават автоматично след изтичане на срока на Томболата, с изключение на имейлите на участниците.

(5) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Томболата.

(6) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организатора: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni , която е налична и в търговските му обекти в магазинната мрежа.

(7) Всеки участник, при съмнение, че „Мебели Виденов“ ЕООД обработва личните данни незаконосъобразно, същите могат да се обърнат към Комисията за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg, както и при въпроси, свързани с личните данни, могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на данните на „Мебели Виденов“ ЕООД на e-mail: [email protected].

Чл.15. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Томболата поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).

Чл.16. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Участниците за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

Чл.17. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Томболата, се прилагат Общите условия на фирма „Мебели Виденов“ ЕООД, посочени на сайта videnov.bg, налични и в търговските обекти на дружеството в страната.

В сила от 28.03.2024 г.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в Томбола

Пазарувай и участвай в томбола за страхотнa наградa от 16.02 до 16.03. 2024 г.

Магазин Асеновград“I. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1.“ Мебели Виденов ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Ягода“ №6, с ЕИК 206300273, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор. II. ЗА ИГРА (с покупка на продукт/и).

Чл.2.(1) МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира игра „Пазарувай и участвай в томбола за страхотна награда ” за спечелване на 1/едно/ канапе „ВИЕНА”

В „Томболата”, може да се участва при изпълнение на всички условия, описани по-долу и същата се организира в периода от 16.02.2024г. до 16.03. 2024 г. /включително/. Тегленето на победителя, ще се осъществи на 19.03.2024 г. г.в присъствието на нотариус. Обявяването на печелившия ще се извърши в уебсайта https://videnov.bg в секция Новини, както и на официалните профили/канали в социалните мрежи на Организатора.

(2) Участието в Томболата е обвързано със закупуването на продукт/и на Организатора. III. УЧАСТНИЦИ.

Чл.3. В Томболата може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години лице, което изпълни всички условия на Томболата, описани по-долу. В Томболата нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Томболата участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Общи условия и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си. IV. УСЛОВИЯ.

Чл.4. Всеки участник в Томболата трябва да изпълни следните условия:

4.1 Необходимо е участникът да е закупил продукт/и, съдържащ/и се в Клиентската поръчка на обща стойност най-малко 50 лв. /петдесет лева/, направенавъв физическия магазин на „Мебели Виденов“ ЕООД, в гр. Асеновград, ул. Васил Левски №20.

4.2. Да е попълнил надлежно талон за участие и в периода от 16.02.2024г. до 16.03.2024г. /включително/ да пусне същия в специална кутия поставена в търговския обект на „Мебели Виденов“ ЕООД на адрес: гр. Асеновград, ул. Васил Левски №20.

 

4.3. Да има навършени 18 години 

 

V. НАГРАДИ.

Чл.5. Общият брой награди е 1 / едно/ канапе „ВИЕНА“VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ;

Чл.6. Томболата се организира и провежда за територията на Република България, град Асеновград, ул. “Васил Левски“ № 20.VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА.

Чл.7. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Томболата, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.8. (1) Провеждането и участието в Томболата се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Чл.9. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта https://videnov.bg/

Чл.10. Правилата на Томболата са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.11. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на Томболата и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на еднанаграда . Тегленето ще се извърши на лотариен принцип, в присъствието на нотариус.

(2) На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък се заплаща от Организатора.

 Чл.12. Организаторът ще обяви името на печелившият участник в уебсайта на Организатора https://videnov.bg/ в секция Новини до 3 работни дни след датата на теглене, както и на официалните профили/канали в социалните мрежи на ОрганизатораВ срок до 5 работни дни след обявяването на печелившия участник, Организаторът ще се свърже с последния по имейл и/или телефон, като печелившият е необходимо да предостави данните за доставка на наградата на Организатора. Ако в този срок Организаторът не успее да се свърже с Печелившия, то последният губи наградата и Организаторът ще извърши ново теглене и ще обяви друг спечелил участник.

Чл.13. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил, заобиколи правилата, за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Томболата такъв участник.

Чл.14.(1) Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Томболата е Организаторът.

(2) Организаторът на Томболата поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Томболата, а именно: две имена, телефонен номер, имейл адрес, съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

(3) Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволно то им включване в Томболата, съгласно тези Общи условия, като Организаторът си запазва правото да поиска писмена деклараця - съгласие в този смисъл на печелившият участник.

(4) Всички лични данни на участниците, събрани чрез талоните за участие в Томболата се унищожават автоматично след изтичане на срока на Томболата, с изключение на имейлите на участниците.

(5) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Томболата.

(6) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организатора: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni , която е налична и в търговските му обекти в магазинната мрежа.

(7) Всеки участник, при съмнение, че „Мебели Виденов“ ЕООД обработва личните данни незаконосъобразно, същите могат да се обърнат към Комисията за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg, както и при въпроси, свързани с личните данни, могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на данните на „Мебели Виденов“ ЕООД на e-mail: [email protected].

Чл.15. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Томболата поради причини, които са извън неговия разумен контрол (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).

Чл.16. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Участниците за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

Чл.17. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Томболата, се прилагат Общите условия на фирма „Мебели Виденов“ ЕООД, посочени на сайта videnov.bg, налични и в търговските обекти на дружеството в страната.

В сила от 16.02.2024 г.

 

Последвайте ни