Мебели Виденов |

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРАТА 

„За разЛИЧНИЯ подарък тази Коледа“

 

1. Организатор

1.1. Игрите, провеждани на страницата на „Виденов Груп“ ЕООД (Furniture Videnov) https://www.facebook.com/MebeliVidenov/, се организират от притежателя на търговската марка „Мебели Виденов“, наричан по-долу за краткост „Организатор”.

1.2. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като предварително обявява поправките или измененията публично във Facebook страницата.

1.3. Организаторът уведомява печелившия участник чрез отделен пост, като коментар под публикуваното от участника съдържание или чрез лично съобщение във Facebook.

1.4. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите.

1.5. Организаторът на играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с игрите.

2. Право на участие

2.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, което има РЕАЛЕН Facebook профил и е изпълнил правилно условията описани в чл. 4 на настоящите правила. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от законния представител /родител/ на същия.

2.2. В играта НЯМАТ право да участват служители на фирмата Организатор и техните семейства.

2.3. Участниците е необходимо да се запознаят с настоящите Правила, които са публикувани в сайта на Организатора.

2.4. За участие в играта не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт на Мебели Виденов, нито заплащането на каквато и да било такса.

3. Период за провеждане на играта

3.1. Играта „За разЛИЧНИЯ подарък тази Коледа“ или наричана по-долу за краткост „Играта“ започва на 01.12.2020 г. в 18:00 часа след публикуването на видео пост във Facebook страницата на Организатора https://www.facebook.com/MebeliVidenov/, даващ начало на играта.

3.2. Играта продължава до 07.12.2020 г. – 23:58 часа. Всяко участие след това се счита за невалидно.

3.3. Обявяване на победителите - 09.12.2020 г.

4. Условия за участие в играта

4.1. Участниците в играта трябва да изпълнят следните условия: Участниците трябва да отговорят като коментар под един от трите видео поста по техен избор кой е най-странният подарък, който са правили или получавали и какво биха си купили от Мебели Виденов, ако някой им подари „Карта Ваучер Виденов“ за Коледа. 

4.2. Всеки, изпълнил правилно условията на играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в жребия за спечелване на една от общо 3 награди. Видът награда се определя от видео поста, под който участникът е оставил своя коментар (виж т. 6 Награда) 

5. Теглене на победител.

5.1. Победителите, изпълнили правилно изискванията на конкретната игра, се определят чрез жребий на лотариен принцип чрез електронно теглене с помощта на независима програма.

5.2. С изпълнението на условията за участие, с цел информиране на победителите, участниците дават право на Организатора да публикува имената на печелившите на своята Facebook страница https://www.facebook.com/MebeliVidenov/, както и на сайта www.videnov.bg.

5.3. Организаторът се задължава да осведоми печелившите участници така, както е описано в точка 1.3. Организаторът не носи отговорност, ако по някаква причина данните, предоставени от участниците, са неверни или сгрешени и това възпрепятства осведомяването им.

6. Награда

6.1. Наградите са общо 3 бр.: Награда 1 - Фотьойл Макао в цвят мента - https://videnov.bg/fotoyl-makao-1, която ще бъде спечелена от един от участниците изпълнили условията на Играта и оставили своя коментар под видео поста с участието на Александър Кадиев. Награда 2 - ТВ модул Модесто в цвят дъб сонома и бяло - https://videnov.bg/tv-modul-modesto-1, която ще бъде спечелена от един от участниците изпълнили условията на Играта и оставили своя коментар под видео поста с участието на Димитър Павлов. Награда 3 - Холна маса Модиляни в цвят Silk и дъб евок - https://videnov.bg/holna-masa-modilyani, която ще бъде спечелена от един от участниците изпълнили условията на Играта и оставили своя коментар под видео поста с участието на Стефан Щерев.

6.2. Спечелената награда не може да бъде заменяна. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или друга равностойност.

6.3. Получаване на награда - За да получи наградата си, печелившият участник следва да изпрати своите лични данни – имена, телефон и адрес за доставка под формата на лично съобщение във Facebook страницата на Организатора или по e-mail (с който Организатора се е свързал с участника) в 10 дневен срок. Наградата се изпраща до предварително обявен от победителя адрес или в най-близкия магазин на Организатора, като това се уговаря предварително. Наградата ще бъде изпратена на победителя в рамките на 5-10 работни дни от неговото известяване. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградата.

7. Защита на личните данни

7.1. Участието в игрите предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от Организатора. Целите на обработването на тези данни са определяне на спечелилите в игрите и доставяне на наградите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

7.2. Писменото съгласие, за използване на гореописаните лични данни, се предоставя с изпращането на данните на лично съобщение във Фейсбук страницата на Организатора, вземайки предвид условията за участие в играта.

7.3. Събраните лични данни във връзка с участието в Играта се изтриват автоматично в срок от 2 месеца след приключване на Играта. За повече информация може да се запознаете с Политиката ни за защита на лични данни на https://videnov.bg/page/politika-za-zashchita-na-lichni-danni

8. Правни спорове

8.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Заключителни условия

9.1. Настоящите правила са публикувани на интернет страницата на Организатора.

9.2. Всеки участник в играта, провеждана на страницата на Организатора във Facebook, се счита за уведомен и запознат с правилата и съгласен с условията. С включването си в играта, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/MebeliVidenov/, с цел обявяване на печелившия в играта.

9.3. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта.

9.4. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си предоставяте информация на „Виденов Груп” ЕООД ЕИК: 128621398, а не на Facebook.

Настоящите правила са публикувани на 01.12.2020г.

Пишете ни