ОБЩИ УСЛОВИЯ

 за промо-кампания на Виденов Груп” ООД

“Купи диван или друг артикул от категорията „Мека мебел“ над 500 лева – вземи подарък релакс стол Максим”

КАМПАНИЯТА Е ПРЕКРАТЕНА

 

 

 I. Дефиниции.

 

1. Организатор – “ВИДЕНОВ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: България, гр.Ямбол, бул.Европа 21, с ЕИК 128621398, наричан за краткост по-долу „Мебели Виденов“

2. Кампанията – промоционална кампания на “Мебели Виденов” със заглавие:

“Купи диван или друг артикул от категорията „Мека мебел“ над 500 лева – вземи подарък релакс стол Максим ”.

3. Клиент – физическо или юридическо лице, закупило диван /или друг артикул от категорията „Мека мебел“/ на стойност над 500 лева от  магазинната мрежа или от онлайн магазина на “Мебели Виденов” в периода на Кампанията, както  и чрез колцентъра на Мебели Виденов.

4. Артикул – диван /или друг артикул от категорията „Мека мебел“/на стойност над 500 лева, закупен от магазинната мрежа, от онлайн магазина или колцентъра на “Мебели Виденов”. При наличие на намаление на продукта или цена с карта лоялен клиент се взема предвид цената, на която е генерирана поръчката.

5. Подарък – релакс стол Максим, който клиентите получават безплатно при покупка на диван /или друг артикул от категорията „Мека мебел“/ на стойност над 500 лева от  “Мебели Виденов”. Подарък може да бъде и друг рекламен предмет при условията на чл.9.

6. Период на Кампанията – времевият период от началната до крайната дата  на Кампанията, съгласно настоящите Общи условия;

Кампанията се провежда в периода:

Начало -         00:09:00 ч. на 01.04.19г.

Край -             23:59:00 ч. на 30.04.19г.

 

 

II. Предмет.

7. Организаторът предоставя възможност на всеки Клиент на “Мебели Виденов” при покупка на диван /или друг артикул от категорията „Мека мебел“/ на стойност над 500 (петстотин) лева в периода на Кампанията да получи подарък релакс стол Максим или друг рекламен предмет при условията на чл.9.

 

III. Участници.

 8. Участници в Kампанията могат да бъдат клиенти на “Мебели Виденов”, които са закупили диван /или друг артикул от категорията „Мека мебел“/ на стойност над 500 лева.

 

 

 

 

 

IV. Подарък.

9.  При покупка на диван /или друг артикул от категорията „Мека мебел“/ на стойност над 500 лева, всеки Клиент на “Мебели Виденов” има право да получи подарък - релакс стол Максим. След изчерпване на количествата на обявения в Кампанията подарък, Организаторът има право да предложи друг рекламен предмет на участниците в кампанията при наличието на всички други условия на кампанията.

10. Не се допуска замяна на подаръка с неговата парична равностойност или с друг артикул /с изключение на описаното в чл. 9/, нито прехвърляне на правото да се получи подаръка от трето лице.

 

V. Механизъм за участие.

11. Условието за участие в Кампанията е: покупка на диван /или друг артикул от категорията „Мека мебел“/ на стойност над 500 (петстотин) лева от магазини “Мебели Виденов”, включително от онлайн магазина  и колцентъра  на “Мебели Виденов” в периода на Кампанията. 

12. Kампанията е приложима само при покупка на определенa категория артикули – диван /или друг артикул от категорията „Мека мебел“/ на стойност над 500 лева.

13. Клиентът може да заплати Aртикула по някой от следните начини:

13.1. в търговски обект на Организатора;

13.2. чрез банков превод;

13.3. чрез дебитна/кредитна карта – в магазините, както и онлайн;

13.4. с наложен платеж;

13.5.  с документ, удостоверяващ покупка на изплащане.

14. Едновременно с доставката на Aртикула до адресa на Kлиента се доставя и Подаръка.

15.  Доставката на Артикула и подаръка са безплатни. Повече информация относно разноса и монтажа на мебели от Организатора можете да намерите тук:  https://videnov.bg/услуги.

16. За доставка на стоки, гаранции, рекламации се прилагат Общите условия за продажба на дребно в магазинната мрежа на “Мебели Виденов” , които могат да се получат на „Информация” и „Каса” в магазинната мрежа и са публикувани на уебсайта на Организатора.

17.Правото на Клиента да получи Подарък към закупения от него Артикул се удостоверява по един от следните начини:

18.1. при заплащане  в търговски обект на Организатора - с представяне на касов бон за закупен Aртикул от страна на Клиента;

18.2.  при банков превод  - с платежното нареждане за покупката;

18.3. при наложен платеж – при заплащане на доставката от Клиента;

18.4. при покупка на изплащане - с представен документ по т.13.5.

18.5. при плащане с дебитна/кредитна карта в търговски обект - представяне на касов бон за закупен Aртикул от страна на Клиента

18.5. при плащане с дебитна/кредитна карта в онлайн магазина – при постъпило плащане по сметката на Мебели Виденов

19. Един клиент може да закупи неограничен брой артикули.

20. При положение, че Клиент е предоставил фалшиви данни или по друг начин e заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Oрганизаторът си запазва правото да лиши Клиента от възможност за получаване на Подарък.

21. Ако клиентът върне закупения артикул съгласно условията за рекламация, посочени на сайта на Организатора, той дължи и връщане на получения подарък.

22. Кампанията  е валиднa до последния ден  на обявения срок или до изчерпване на количествата на подаръка преди края на Кампанията.

 

VI. Лични данни

23. С участието си в Кампанията, Клиентът декларира, че:

- е прочел, запознат и се съгласява с настоящите Общи условия;

- е запознат с целите, характера и условията на предоставяне и обработване на личните му данни (име, имейл адрес, адрес, телефон) и се съгласява с тях;

- предоставя доброволно личните си данни;

- изразява изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани за целите на настоящата Кампания.

 

24. Личните данни на всички участници в Кампанията се обработват в съответствие с приложимото законодателство.

25. Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на Кампанията.

26. При изрично, писмено желание от страна на Клиент личните му данни да бъдат  заличени след приключване на Кампанията, Организаторът се задължава да предприеме необходимите действия за това.

27. Организаторът  предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Кампанията.

 

Повече информация е качена в раздел „Политика за защита на личните данни“,

качена на сайта на Организатора:

 

https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni

 

 

VII. Други условия

28. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Кампанията поради причини, които са  извън неговия разумен контрол  (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).

29. Организаторът има право да прекрати Кампанята по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като информира Клиентите за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторът не дължи компенсация на Клиентите. 

30. Организаторът няма  задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Кампанията, но ще се стреми да информира  Клиентите и да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.

31. Организаторът не носи отговорност за каквито и да e вреди и пропуснати ползи, свързани с Кампанията.

32. За всичко неуредено с настоящите общи условия на промо-кампанията, се прилагат Общите условия на фирма „Виденов Груп“ ООД , посочени на сайта www.videnov.bg, налични и в търговските обекти на дружеството в страната.

 

 

©2019г.  | ВИДЕНОВ ГРУП ООД

Пишете ни