ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в томбола  по случай 30-годишнината на “Виденов Груп” ЕООД

I. ОРГАНИЗАТОР.

“ВИДЕНОВ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.“Ягода“ №6, с ЕИК 128621398, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор/а/ът.

II. ЗА ТОМБОЛАТА.

По повод своята 30-годишнина МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира томбола за 3,000 (три хиляди) релакс стола „Максим”, в която може да се участва при извършването на поръчка на стока от МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ на стойност над 50 лв. в периода от 04-24.11. 2019 г.

III. УЧАСТНИЦИ.

1. В томболата може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или всяко правоспособно юридическо лице, направило поръчка на стока на стойност над 50 /петдесет/ лева в търговски обект на Организатора, на сайта videnov.bg или чрез „Call”- центъра на Организатора.

2. Участието в томболата се заявява при извършването на поръчката на стока.

3. Право за получаване на наградата се придобива при приключена поръчка, което означава, че стоката по такава поръчка следва да е била заплатена и получена от участника. Участниците, отказали или анулирали поръчка, губят правото да участват в томболата или ако вече са били изтеглени като печеливши, губят правото да получат наградата, или следва да върнат наградата, ако тя вече им е била доставена.

4. За избягване на съмнение стойността на поръчани услуги (ако има такива) от МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ или от трети лица, свързани с МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ, не се взимат под внимание при изчисляването на стойността на поръчката.

IV. ПЕРИОД.

За валидни ще се считат всички поръчки на стока от МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ, направени в периода 09:00:00 ч на 4.11.2019 г. до 23:59:00 на 24.11.2019 г.

V. НАГРАДИ.

Общият брой награди е 3000 /три хиляди/ броя релакс стол „Максим“ – по 1,000 броя за всяка седмица.

VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ;

Томболата се организира и провежда  само за територията на Република България.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Томболата, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.2. (1). Провеждането и участието в Томболата се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2). Участника по всяко време може да се откаже от участие или предварително да заяви, че не желае да бъде включван в Томболата.

(3). Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

(4). Ако участникът върне закупената стока или направи отказ от поръчката си (в това число и съгласно чл. 50 от ЗЗП), то той е длъжен да върне и спечелената награда или същата няма да му бъде предоставена.

Чл. 3.(1). Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

(2).Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта videnov.bg.

Чл.4. Правилата на томболата са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.5. Участието се извършва посредством следния механизъм:

1. При всяка поръчка над 50 /петдесет/ лева на стока от МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ и при предоставено съгласие за обработване на личните данни за целите на томболата клиент може да заяви участие в томболата чрез включване в регистър на участниците;

2. Изтеглянето на наградите е на три етапа, посредством независима автоматична програма на случаен принцип. За всяка седмица се теглят 1000 /хиляда/ печеливши от поръчките, направени в предходната седмица и отговарящи на условията. Датите, на които ще бъдат теглени печелившите за всяка една от трите седмици, са както следва: 11.11.2019 г. – за първата седмица, 18.11.2018 г. – за втората седмица и 25.11.2019 г. – за третата седмица.

3.  Една поръчка може да участва в тегленето само веднъж и само за седмицата, в която е била направена;

4. Няма ограничение едно и също лице да участва във всички тегления, стига то да има регистрирана поръчка в съответната седмица, която да отговаря на условията на настоящите правила;

5. Един участник, имащ повече от една поръчка за дадена седмица, може да спечели само веднъж за дадената седмица. За избягване на съмнение един участник може да спечели само веднъж във всяка една от трите седмици, в която е направил поне една валидна за участие поръчка, т.е. най-много три пъти за целия период.

Чл.6.(1). Организаторът ще обяви номерата на печелившите поръчки на сайта videnov.bg. или във фейсбук страницата на Организатора.

(2). Наградата ще бъде доставена на адреса, посочен в поръчката, участваща в томболата, след доставка и плащане на стоката по поръчката, с която печелившият е участвал в томболата. Ако доставката на стоката е вече извършена и участникът бъде изтеглен като печеливш след това, доставката на наградата ще се осъществи в различна дата и на първоначално посочения адрес в поръчката на печелившия.

Чл.7. При положение, че участник е предоставил фалшиви данни или по друг начин e заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Oрганизаторът си запазва правото да дисквалифицира такъв участник.

Чл.8.(1). Личните данни на всички участници в Томболата се обработват в съответствие с приложимото законодателство. За целите на томболата се събират следните данни:  две имена, адрес, телефон и имейл за връзка с клиента.

(2).Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на Томболата.

(3).Организаторът  предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Кампанията.

(4). За неуредените с настоящите общи условия въпроси се прилага Политиката за защита на личните данни посочена на уебсайта на Организатора и поставена в търговските му обекти от магазинната мрежа.

Чл.9. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Томболата поради причини, които са  извън неговия разумен контрол  (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).

Чл.10. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Клиентите за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторът не дължи компенсация на Клиентите.

Чл.11. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Томболата, се прилагат Общите условия на фирма „Виденов Груп“ ЕООД, посочени на сайта www.videnov.bg, налични и в търговските обекти на дружеството в страната.

В сила от 04.11.2019г.

Пишете ни