ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в играта

„Виртуалната стая на Мебели Виденов“ на “Виденов Груп” ЕООД

 

I. ОРГАНИЗАТОР.ПАРТНЬОР.

Чл.1.(1).“ВИДЕНОВ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Ягода“ №6, с ЕИК 128621398, наричан за краткост по-долу „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ“ или Организатор.

1.(2). „ТЕХНОМИКС БГ“ ЕООД с ЕИК 130444485, със седалище и адрес на управление в Република България, София (столица), Община: Столична, гр. София, п.к. 1505, р-н Оборище, бул.“Мадрид“ № 47, предоставя голямата награда в играта - телевизор Philips (модел 58PUS8505/12), в качеството си на официален представител на Philips за България, наричан за краткост Партньор.

II. ЗА ИГРА (без покупка на продукт).

Чл.2.(1) МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ организира игра „Виртуалната стая на Мебели Виденов” за спечелване на общо 5 (пет) броя карта ваучер Виденов на стойност 100 лв. (всяка) за пазаруване в магазините на Мебели Виденов, както и на сайта videnov.bg и 1 (един) телевизор Philips (модел 58PUS8505/12) предоставен от Партньора. В играта може да се участва при изпълнение на всички условия, описани по-долу. Играта се организира в периода от 22.02.2021 г. до 07.03.2021г. Обявяване на победители на 09.03.2021 г. 

(2) Участието в томболата не е обвързано със закупуването на продукт на Организатора.

III. УЧАСТНИЦИ

Чл.3. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което изпълни всички условия на играта, описани по-долу. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). IV. УСЛОВИЯ

Чл.4. Всеки участник в Играта трябва да изпълни следните условия в специалната страница на играта - https://videnov.bg/virtualroom , за да има право да вземе участие в томболата:

- Участниците трябва да последват линка и да влязат в сайта на Мебели Виденов https://videnov.bg/virtualroom и да изберат мебели във виртуалната стая на страницата.

-Участниците трябва да запазят създадения от тях виртуален интериор на дневна.

- При запазване на визуализации в галерия в допълнителен прозорец е необходимо да се попълни регистрационна форма и да се посочат име, телефон и имейл адрес, както и да се изрази съгласие с настоящите Общи условия, в съответния чекбокс.

Създадените визуализации  остават изключителна собственост на Организатора, като единствено той може да ги възпроизвежда, разпространява, изменя както намери за добре  неограничено в своята търговска дейност.  Организатора не дължи възнаграждение за описаните права. Участниците имат право да използват създадените визуализации единствено във връзка с участието си в играта.

 

 

V. НАГРАДИ

Чл.5. Общият брой награди е 6 като от наградите 5 /пет/ са карти ваучер Виденов на стойност 100 лв. /всеки/ и един телевизор Philips (модел 58PUS8505/12) https://www.tehnomix.bg/televizor-philips-58pus8505-12-soundbar-tab6405-10

За повече информация във връзка с използването на ваучера Виденов можете да се свържете с нас на 0892 90 90 92 или да посетите нашия сайт https://videnov.bg/voucher

Условия за Карта ваучер Виденов https://videnov.bg/voucher

Голямата награда телевизор Philips (модел 58PUS8505/12) представлява непаричен доход, облагаем с окончателен данък по реда на чл. 38(14) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Чл.6. Играта се организира и провежда само за територията на Република България.

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл.7. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.8. (1) Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Чл.9. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на сайта videnov.bg.

Чл.10. Правилата на Играта са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.11. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на Играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на една от 6-те награди. Тегленията ще се извършват на лотариен принцип в присъствието на нотариус.

(2) Всеки желаещ да участва в играта може да участва всеки ден през целия период на играта.

(3) Участник може да спечели най-много една награда.

Чл.12. (1) Организаторът ще обяви имената на печелившите участници във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/MebeliVidenov/ и страницата на Организатора www.videnov.bg и ще се свърже с всеки един от печелившите в срок от 5 дни след обявяването на всеки от шестимата печеливши. Ако в този срок Организаторът не може да се свърже със спечелилия участник, то последният губи наградата и Организаторът ще извърши ново теглене и ще обяви друг спечелил участник. Наградите ще бъдат доставени от Организатора на посочен от победителите адрес и лице за контакт.

(2) Лицето, спечелило голямата награда телевизор Philips (модел 58PUS8505/12), ще се снима с представители на Организатора и направената снимка ще се използва в социалните мрежи. В деня на получаване на голямата награда, на лицето ще се предостави декларация- съгласие за споменатите в настоящата алинея дейности.

 Чл.13. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил или заобиколил правилата за участие в настоящите Общи условия, Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта такъв участник.

Чл.14.(1) Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Играта е Организаторът.

(2) Организаторът на Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта, а именно: две имена, имейл адрес, телефон съгласно даденото писмено съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

(3) Писменото съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволното им включване в Играта, съгласно тези Общи условия, като Организаторът си запазва правото да поиска писмени декларации - съгласия в този смисъл на печелившите участници.

(4) Всички лични данни на участниците, събрани чрез страницата на Организатора за участие в Играта се унищожават  в срок от два месеца  след изтичане на срока на Играта, с изключение на имейлите на участниците, които са се съгласили да получават информация за промоции и актуални предложения от Мебели Виденов. 

 (5) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Играта.

(6) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се  прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организатора: https://videnov.bg/politika-za-zashchita-na-lichni-danni , която е налична и в търговските му обекти в магазинната мрежа.

Чл.15. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са  извън неговия разумен контрол  (при непреодолима сила, случайни събития, проблеми с достъпа и качеството на интернет връзката и др.).

Чл.16. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Участниците за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

Чл.17. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Играта, се прилагат Общите условия на фирма „Виденов Груп“ ЕООД, посочени на сайта www.videnov.bg, налични и в търговските обекти на дружеството в страната.

В сила от 22.02.2021 г.